Αφού διαβάσετε και συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, μεταβείτε στο τέλος της σελίδα και πατήστε την επιλογή «Ναι», διαφορετικά πατείστε την επιλογή «Όχι»ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

1). Η Καπα-TEL είναι ηλεκτρονικό δίκτυο ενημερώσεως με ιδία πνευματική ιδιοκτησία.

2). Η σύνδεση του συνδρομητή με την Καπα-ΤEL γίνεται μέσω του τηλεφωνικού δικτύου. Για τη σύνδεση είναι απαραίτητοι ειδικοί κωδικοί, τους οποίους η Καπα-TEL διαθέτει στο συνδρομητή .

3). Ο συνδρομητής οφείλει να διατηρεί τους ειδικούς κωδικούς ασφάλειας που επιτρέπουν πρόσβαση στο σύστημα μυστικούς. Η απώλεια ή αποκάλυψη των κωδικών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συνδρομητή και οιαδήποτε χρέωση που πιθανόν προκαλείται από τέτοια απώλεια ή αποκάλυψη θα βαρύνει αποκλειστικά τον συνδρομητή. Σε περίπτωση απώλειας ή αποκάλυψης κωδικών ο συνδρομητής οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Καπα-TEL και να ζητήσει την αλλαγή των σχετικών κωδικών.


Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4). Η σύνδεση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο συνδρομητής:

α. δεν θα επιτρέψει ή προκαλέσει την κυκλοφορία ή έκδοση των πληροφοριών σε οποιαδήποτε μορφή έξω από την συνήθη πορεία των εργασιών του στην έδρα του.

β. θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες μόνο κατά την συνήθη πορεία των εργασιών του στην έδρα του.

γ. δεν θα χρησιμοποιήσει ή επιτρέψει τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών με παράνομους σκοπούς.

5). Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα προγράμματα περιγράφονται από τα σχετικά φυλλάδια της Καπα-TEL η οποία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προγραμμάτων ενημερώνοντας έγκαιρα το συνδρομητή.

6). Η Καπα-TEL διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τον αριθμό των τερματικών που συνδέονται σε αυτήν. Ο συνδρομητής θα επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Καπα-TEL να εισέρχονται στην έδρα του κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες με σκοπό την εγκατάσταση, συντήρηση, έλεγχο ή και διακοπή της συνδρομής και του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

7). Ο συνδρομητής βεβαιώνει και υπόσχεται να μη χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή θυγατρική εταιρία τις πληροφορίες της Καπα-TEL με σκοπό την αναμετάδοσή τους σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς.

8). Ο συνδρομητής υπόσχεται να μην επιφέρει καμία τροποποίηση, σύνδεση, αποσύνδεση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική αλλαγή στον παραδοθέντα εξοπλισμό χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Καπα-TEL.

9). Ο συνδρομητής θα παρέχει με δικά του έξοδα όλα τα αναλώσιμα υλικά για τη λειτουργία του εξοπλισμού,(π.χ., χαρτί εκτυπώσεως και μελανοταινίες) καθώς επίσης και κατάλληλες συνθήκες λειτουργικού περιβάλλοντος.

10). Ο συνδρομητής εγγυάται και υπόσχεται ότι η παροχή της συνδρομής ή της υπηρεσίας πληροφοριών δεν αντιβαίνει ούτε αθετεί με οποιονδήποτε τρόπο σύμβαση ή συμφωνία, προφορική ή γραπτή, μεταξύ του συνδρομητή και τρίτου που είτε προϋπάρχει είτε θα συναφθεί στο μέλλον.

11). Ο συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Καπα-TEL και παρέχονται σ' αυτόν κατόπιν σχετικής αναζητήσεως, δεν ανήκουν ούτε προέρχονται από την Καπα-TEL και κατά συνέπεια η Καπα-TEL δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους.

12). Ο συνδρομητής αναγνωρίζει ότι η Καπα-TEL έχει αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην παρεχόμενη υπηρεσία. Κατά συνέπεια, ο συνδρομητής υπόσχεται ότι δεν θα αφαιρέσει διαγράψει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκρύψει τα διακριτικά της πνευματικής ιδιοκτησίας της Καπα-TEL στην παρεχόμενη υπηρεσία.


Β. ΕΥΘΥΝΗ

13). Μολονότι η Καπα-TEL καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα συστήματα της, ο συνδρομητής αποδέχεται ότι η Καπα-TEL δεν θα ευθύνεται για οιανδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν να προκύψει σε βάρος του Συνδρομητή εξ'οιουδήποτε λόγου και αν οφείλεται συμπεριλαμβανόμενου σφάλματος ή παραλείψεως της Καπα-TEL αναφορικά προς τις υποχρεώσεις συνδέσεως και συντηρήσεως της παρεχόμενης υπηρεσίας.

14). Η Καπα-TEL δεν έχει ουδεμία ευθύνη έναντι του συνδρομητή για οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν να προκύψει από πλημμελή εκπλήρωση ή αδυναμία εκπληρώσεως των υποχρεώσεών του όπως καθορίζονται στην παρούσα και εφόσον η τυχόν αδυναμία ή πλημμελής εκπλήρωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας που δεν ελέγχονται από την Καπα-TEL. Σαν τέτοιοι λόγοι ενδεικτικά αναφέρονται πόλεμος, στάση, ατυχήματα, εργατικές διαφορές, πλημμύρα, φωτιά, καταιγίδα ή άλλες συναφείς θεομηνίες, κυβερνητικές παρεμβάσεις ή απαγορεύσεις, τηλεπικοινωνιακές διακοπές, δικαστικές αποφάσεις.

15). Η Καπα-TEL δικαιούται να διακόψει τη σύνδεση του συνδρομητή με τις υπηρεσίες της, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εφόσον κατά την εύλογη κρίση του ο συνδρομητής αθετεί έμπρακτα έναν ή περισσότερους όρους της παρούσας σύμβασης αναφορικά με τη χρήση της παρεχόμενης συνδρομής και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Καπα-TEL. Η σύνδεση είναι δυνατόν να αποκατασταθεί μόνο εφ' όσον ο συνδρομητής έχει παράσχει ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις για τη μελλοντική χρήση της προσφερόμενης υπηρεσίας.


Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

16). Η Καπα-TEL δικαιούται να διακόψει την ισχύ της παρούσας σύμβασης προσωρινά ή και οριστικά κατά την κρίση της και χωρίς να υπέχει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οιαδήποτε αθέτηση από τον συνδρομητή ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας σύμβασης που δεν μπορεί να διορθωθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

β. Κήρυξη του συνδρομητή σε κατάσταση πτωχεύσεως.

γ. Μη εξόφληση του συνόλου της συνδρομής πριν από την έναρξη αυτής εκτός κι αν καθορίζεται διαφορετικά από γραπτή ειδική σύμβαση του οργανισμού.

δ. Χρήση από τον συνδρομητή μηχανημάτων ή λογισμικού μη εγκεκριμένου από την Καπα-TEL..

17). Στην περίπτωση κατά την οποία η λειτουργία της υπηρεσίας ή μέρους αυτής εξαρτάται από συμφωνίες μεταξύ της Καπα-TEL και τρίτων είτε σχετικά με παροχή πληροφοριών είτε σχετικά με τεχνικά θέματα, η Καπα-TEL θα δικαιούται να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας χωρίς να υπέχει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση εφόσον η συνέχιση λειτουργίας της υπηρεσίας ή ουσιώδους μέρους της παρεμποδίζεται από τις συμφωνίες αυτές με τους τρίτους.

18). Ο συνδρομητής δικαιούται να διακόψει τη συνδρομή ειδοποιώντας την Καπα-TEL τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία λήξεώς της. Σε περίπτωση που δεν ειδοποιηθεί η Καπα-TEL εγκαίρως, τότε η συνδρομή διακόπτεται αυτομάτως.

19). Ο συνδρομητής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τα δικαιώματά του από την παρούσα σύμβαση σε τρίτους άνευ της γραπτής συμφωνίας της Καπα-TEL.

20). Κάθε όρος της παρούσας σύμβασης και το σύνολο των όρων της θα θεωρούνται ως μεμονωμένη υποχρέωση και θα επιβάλλονται ξεχωριστά. Στην περίπτωση που κάποιος όρος κηρυχθεί είτε άκυρος είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο ανίσχυρος, αυτό δεν θα επηρεάσει κατά τα λοιπά την σύμβαση και ο όρος θα ερμηνευθεί και θα εφαρμοσθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να προσεγγίζει τον αρχικά προβλεφθέντα σκοπό.

21). Η σύμβαση αυτή θα πρέπει να ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με βάση το Ελληνικό δίκιο. Τα μέρη αποδέχονται την αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.


Αποδέχεστε τους όρους;